ონლაინ შეძენილი ნივთების გაცვლისა ან დაბრუნების პოლიტიკა

1. ტერმინთა განმარტება:
1.1. დისტანციური ხელშეკრულება – წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც დადებულად ითვლება მაღაზიასა და მომხმარებელს შორის, მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე: www.icity.ge შეკვეთის განხორციელების მომენტიდან;
1.2. მაღაზია / ონლაინ მაღაზია – www.icity.ge;
1.3. მომხმარებელი – ონლაინ მაღაზიის ვებ-გვერდზე ავტორიზებული პირი, რომელიც ყიდულობს პროდუქციას დისტანციურად შეკვეთის განთავსების გზით;
1.4. ნივთი/პროდუქცია – მაღაზიის მიერ ვებ-გვერდზე სარეალიზაციოდ განთავსებული საქონელი;
1.5. ნივთის უკან დაბრუნება – მომხმარებლის უფლება, დაუბრუნოს დისტანციურად შეძენილი პროდუქცია უკან ონლაინ მაღაზიას ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესებისა და პირობების დაცვით.
1.6. ნივთის შეცვლა – მომხმარებლს უფლება, შეცვალოს დისტანციურად შეძენილი პროდუქცია ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესებისა და პირობების დაცვით.

I თავი – დისტანციურად შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება

2. დაბრუნების ზოგადი პირობები
2.1. ონლაინ/დისტანციურასდ შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე, მისი შეძენიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში;
2.2. უკან დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია www.icity.ge-ის ვებ-გვერდზე არსებულ პირადი ანგარიშის მეშვეობით მოითხოვოს შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება. მომხმარებელი ვალდებულია, აღნიშნულ გვერდზე შეავსოს შეკვეთისა და პროდუქტის შესახებ დეტალები (შემდგომში – „ნივთის უკან დაბრუნების ფორმა“).
2.3. ნივთის უკან დაბრუნების ფორმის შევსების შემდგომ მაღაზიის მხრიდან მოხდება უკუკავშირი ელექტრონული ფოსტის ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით, არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
2.4. ნივთის უკან დაბრუნების 14 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელი აღარ ექნება შესაძლებლობა მოითხოვოს მისი უკან დაბრუნება.

3. დასაბრუნებელი ნივთის ტრანსპორტირება
3.1. პროდუქციის უკან დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელმა თავად უნდა უზრუნველყოს პროდუქციის მიტანა შესაბამისი ქალაქის სავაჭრო ობიექტში (თბილისი, პეკინის #13, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #19, ბათუმი, გორგილაძის #34) ან/და უზურნველყოს შეძენილი ნივთის საკურიერტო კომპანიის საშუალებით გამოგზავნა წინამდებარე პუნქტში მითითებულ მისამართებზე.
3.2. ნივთის ტრანსპორტირების დროს მისი დაზიანების რისკზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს;
3.3. ნივთის დაბრუნებისთვის საკურიერო მომსახურების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებული იქნება თავად აანაზღაუროს ასეთი მომსახურების ხარჯები.

4. თანხის დაბრუნება
4.1. პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, პროდუქციის უკან დაბრუნებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, მომხმარებელს სრულად აუნაზღაურდება პროდუქციის საინვოისე ღირებულება.
4.2. თანხის დაბრუნება მოხდება მომხმარებლის მხოლოდ იმ საბანკო ანგარიშზე, საიდანაც ნივთის შეძენისათვის განხორციელდა საბანკო ტრანზაქცია.
4.3. იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი შეძენილია საბანკო განვადების მეშვეობით, მომხმარებელს გადახდილი თანხა დაერიცხება ე.წ. „მომხმარებლის ბალანსზე“. იმ შემთხვევაში, თუ განვადების გზით შეძენილია ტექნიკა, ბალანსზე არსებული თანხის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ კომპანიის სავაჭრო ობიექტებში არსებული ტექნიკის შესაძენად. ბალანსზე არსებული თანხით ვერ მოხდება სხვა და სხვა სახისა და დანიშნულების აქსესუარების შესყიდვა.

II თავი – დისტანციურად შეძენილი პროდუქციის შეცვლა

5. ონლაინ შეძენილი პროდუქციის შეცვლის ზოგადი პირობები
5.1. საწყის ფასში გაყიდული პროდუქციის გაცვლა შესაძლებელია პროდუქციის მომხმარებლისთვის ჩაბარებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.
5.2. შეძენილი პროდუქციის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე ბრენდის პროდუქციაში – მომხმარებლისთვის არასასურველი ნივთის იმავე ღირებულების ნივთში გადაცვლით, ან თანხის დამატების შემთხვევაში უფრო ძვირადღირებული პროდუქციით.
5.3. მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქციის ჩაბარების შემდგომ შეამოწმოს პროდუქციის მდგომარეობა და 5.1. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში გამოხატოს ნება ნივთის დაბრუნების თაობაზე ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხის ან/და მაღაზიაში გამოცხადების მეშვეობით.
5.4. მომხმარებელი ვალდებულია მაღაზიასთან წინასწარ, 5.1. პუნქტში მითითებულ ვადაში, გადაამოწმოს შესაძლებელი იქნება თუ არა ნივთის გადაცვლა. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელი იქნება ნივთის შეცვლა/გადაცვლა, მაშინ ამოქმედდება პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებული წესები. ამასთან, მაღაზიას შეუძლია შესთავაზოს მომხმარებელს მხოლოდ ის პროდუქცია, რაც ხელმწისაწვდომი იქნება კონკრეტული ქალაქის კონკრეტულ მაღაზიაში;
5.5. ნივთის შეცვლის თაობაზე ნების გამოხატვიტან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში მაღაზია უფლებას იტოვებს დაადასტუროს ან უარყოს შეცვლის მოთხოვნა.
5.6. 5.1. პუნქტში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ მაღაზია უფლებას იტოვებს უარი უთხრას მომხმარებელს შეძენილი პროდუქციის შეცვლაზე.
5.7. შეძენილი პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა ნებადართულია მხოლოდ ერთჯერადად;

6. შესაცვლელი ნივთის ტრანსპორტირება
6.1. პროდუქციის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელმა თავად უნდა უზრუნველყოს პროდუქციის მიტანა შესაბამისი ქალაქის სავაჭრო ობიექტში (თბილისი, პეკინის #13, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #19, ბათუმი, გორგილაძის #34).
6.2. ნივთის ტრანსპორტირების დროს მისი დაზიანების რისკზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს;
6.3. ნივთის შეცვლისთვის საკურიერო მომსახურების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებული იქნება თავად აანაზღაუროს ასეთი მომსახურების ხარჯები.

III თავი – შეძენილი ნივთების უკან დაბრუნების ან/და შეცვლის მნიშვნელოვანი პირობები

7. უკან დასაბრუნებელი ან/და შესაცვლელი პროდუქციის მდგომარეობა
7.1. უკან დასაბრუნებელი ან/და შესაცვლელი პროდუქცია:
• არ უნდა იყოს პროგრამულად გააქტიურებული, გამოყენებული ან/და სხვაგვარად დაზიანებული;
• უნდა ჰქონდეს სასაქონლის იმავე მდგომარეობაშ, რა მდგომარეობაშიც მოხდა მისი შესყიდვა (ლუქით, სპეციალური დამცავი შრეებით და ა.შ.).
• უნდა დაბრუნდეს ვარგის მდგომარეობაში მყოფი ინვოისთან ერთად;
7.2. დასაბრუნებელი ან/და შესაცვლელი პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მუხლში მითითებულ კრიტერიუმებს. პროდუქციის დაბრუნებამდე ან/და შეცვლამდე განხორციელდება მისი დათვალიერება/შემოწმება და თუ აღმოჩნდება, რომ ნივთი ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის პირობებს, მაღაზია უფლებას იტოვებს უარი უთხრას მომხმარებელს ნივთის დაბრუნებაზე ან გადაცვლაზე.
7.3. მაღაზიის კანონიერი წარმომადგენელი უფლებამოსილია შეამოწმოს და დაადასტუროს მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნივთის ზემოხსენებულ კრიეტერიუმებთან შესაბამისობა.

8. ნივთის უკან დაბრუნების ან/და შეცვლის გამონაკლისები
8.1. მაღაზია ნივთს უკან არ დაიბრუნებს/არ გადაცვლის:
• თუ ნივთი არ არის ვარგისი შემდგომი რეალიზაციისთვის (მაგ: გახსნილია, გააქტიურებულია პროგრამულად და დარღვეულია მისი სარეალიზაციოდ წარსადგენი სახე);
ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაციის, კითხვის ან/და დახმარებისთვის დაინტერესებულმა პირებმა უნდა მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: sales@applecity.ge, ან დაუკავშირდით ჩვენს ოფისს სატელეფონო ნომერზე: +995 (32) 2 05 45 45.
ყველა სახის შეტყობინება გეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც თქვენ მიუთითეთ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს.
თქვენს მიერ ელექტრონული ფოსტის ცვლილების შემთხვევაში უნდა გვაცნობოთ წერილობით, ნებისმიერი შენაძენის გაკეთებამდე, ან დააფიქსიროთ ელ.ფოსტის მისამართის ცვლილება თქვენს ანგარიშში.

ჩაწერეთ პირადი ინფორმაცია


     

     

    ×